Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Výsledky

Publikace

Grunewald, K.; Bastian, O.; Louda, J.; Arcidiacono, A.; Brzoska, P.; Bue, M.; Cetin, N.I.; Dworczyk, C.; Dubova, L.; Fitch, A.; Jones, L.; La Rosa, D.; Mascarenhas, A.; Ronchi, S.; Schlaepfer, M.A.; Sikorska, D.; Tezer, A. (2021): Lessons learned from implementing the ecosystem services concept in urban planning. Ecosys. Serv. doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101273

Syrbe, R.-U.; Neumann, I.; Grunewald, K.; Brzoska, P.; Louda, J.; Kochan, B.; Macháč, J.; Dubová, L.; Meyer, P.; Brabec, J.; Bastian, O. (2021) The Value of Urban Nature in Terms of Providing Ecosystem Services Related to Health and Well-Being: An Empirical Comparative Pilot Study of Cities in Germany and the Czech Republic. Land, 10, 341. doi.org/10.3390/land10040341

Bastian O., Cudlín P., Pechanec V., Brzoska P., Štěrbová L., Včeláková R., Purkyt J., Grunewald K. (2020) Assessments of biodiversity and habitat services in cities – exemplified by Dresden (Germany) and Liberec (Czech Republic). Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 2, p. 174–189

Brožura Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje

V rámci projektu vznikla populárně naučná brožura o městské přírodě a jejím přínosu pro společnost s názvem "Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje" (v češtině).  Na příkladu města Liberce poukazuje brožura na širokou škálu užitků (ve formě ekosystémových služeb), které tzv. modrá a zelená infrastruktura obyvatelům měst přináší a rovněž představuje způsoby, jak tyto užitky identifikovat, hodnotit a jak s nimi pracovat při rozhodování o rozvoji města.

Brožura (malá) ke stažení
Brožura (velká) ke stažení

Tištenou verzi je možné si (zdarma) vyzvednout na informačním centru statutárního města Liberce nebo objednat na loudaioer@ieep.cz.

Brožura o městské přírodě v Drážďanech

Populárně naučná brožura "Natur in der Stadt Dresden. Was sie leistet, wie sie nützt" představuje přínosy městské přírody pro obyvatele v německém jazyce na praktickém příkladu města Drážďany.

Brožuru lze stáhnout lze stáhnout zde (webová verze, němčina)

Tištenou verzi je možné si objednat na infoioer@ioer.de

Studie Význam ekosystémových služeb pro kvalitu života obyvatel Děčína

Studie přibližuje čtenářům význam městské modré a zelené infrastruktury a jí poskytovaných služeb pro kvalitu života obyvatel Děčína. Ve studii je možné se dočíst, jak dopadlo hodnocení vybraných ekosystémových služeb pro celé území města Děčína, tak i pro Pastýřskou stěnu, která byla pilotní lokalita projektu. Ve studii se dále dočtete, jak obyvatelé města hodnotí vybrané lokality ve městě, jakou podobu parků a městských toků preferují, jak vnímají současný stav Pastýřské stěny a jaké změny by v dané lokalitě doporučili a v neposlední řadě, jaké by tyto změny měly vliv na poskytování ekosystémových služeb.

Studii je možné si stáhnout zde

 

 

Výzkumná zpráva Biofyzikální hodnocení vybraných ekosystémových služeb v Liberci a Děčíně

Výzkumná zpráva představuje výsledky podrobného hodnocení vybraných funkcí a služeb městských ekosystémů na území projektových měst Liberec a Děčín. Konkrétně se jedná o biodiverzitu, evapotranspiraci, produkci uhlíku a produkci kyslíku, které byly rovněž detailně hodnoceny pro zájmová území Kunratická a přehrada Harcov v Liberci a Pastýřská stěna v Děčíně. V druhé části dokumentu je možné se seznámit příspěvkem městské vegetace ke zkvalitňování ovzduší. Detailně byl hodnocen záchyt O3 a PM10  městskou zelení ve vypraných parcích, alejích a městském lese v Liberci.  Výzkumná zpráva byla jako smluvní výzkum pro projekt BIDELIN vypracována Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

Studii je možné si stáhnout zde

Doporučení pro využití konceptu ekosystémových služeb v praxi a vědě

V rámci projektu BIDELIN bylo zkoumán rovněž zkoumáno, jak je koncept ekosystémových služeb prakticky implementován v rámci plánování rozvoje měst. Na základě tohoto výzkumu byla formulována doporučení týkající se praktického využití konceptu ekosystémových služeb v rámci plánování na úrovni měst a obcí pro různé zájmové skupiny, která si můžete stáhnout zde

Doporučení v němčině

Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech

28. listopadu 2019
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové služby, klimatická změna, zelená města, kvalita života atd. – to jsou jen některé z pojmů, které v poslední době slýcháme čím dál častěji. Co znamenají tyto pojmy pro život ve městě? Jak důležitá je městská zeleň a vodní prvky pro kvalitu života obyvatel a pro biodiverzitu? Jaké jsou praktické zkušenosti měst v Česku a Německu? A jsou hodnoty městské přírody (ekosystémové služby) zohledňovány v souvislosti s úvahami o plánování rozvoje měst? Na konferenci budou tyto a další otázky široce diskutovány. Konference se koná v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN (Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína).

Program a články ke stažení

 

 

Prezentace průběžných výsledků

Dne 25. října 2018 uspořádali Saská zemská nadace přírody a životního prostředí (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt) a Leibnizův institut pro ekologický územní rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) v Drážďanech společnou konferenci na téma "Příroda ve městě - Význam a hodnocení městské zeleně pro urbánní ekosystémové služby". Tým projektu BIDELIN představil před přibližně 80 účastníky a účastnicemi nejen z Německa ale i celého světa první průběžné výsledky projektu.


Výzkumnice z IÖR získala za prezentaci průběžných výsledků cenu za nejlepší poster

Na ESP Europe Regional Conference 2018 ve španělském San Sebastiánu přesvědčila Patrycia Brzoska z IÖR porotu svým posterem na téma ekosystémových služeb ve městech.  Poster prezentovaný Patrycií Brzoskou představuje průběžné výsledky česko-německého projektu "BIDELIN – Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína". [více]

Poster "Urban Nature in Dresden – Services and values of urban ecosystems"

Česko-německý studentský kurz

2018
V pořadí již 6. ročník studentského kurzu, který se tentokrát zaměřil na Identifikaci a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně se uskutečnil druhý říjnový týden 2018 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci třídenního kurzu se čeští a němečtí studenti ve vybraných lokalitách v Děčíně (Mariánská louka a Kvádrberk) naučili mapovat zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem podrobného mapování je zhodnocení a vyčíslení ekosystémových služeb, které tyto oblasti poskytují.

V následujících měsících budou studenti v česko-německých skupinách pracovat na společném projektu, v rámci kterého tyto jednotlivé zelené a modré plochy v Děčíně pomocí naučených metod ohodnotí. Průběžné výsledky budou představeny již v listopadu na setkání v Drážďanech v Leibnizově institutu pro ekologický a územní rozvoj (IÖR).

2017
V rámci projektu BIDELIN začal na konci září 2017 první česko-německý studentský kurz "Zelená a modrá pro města - mapování, hodnocení a optimalizace urbánních ekosystémů". V průběhu zimního semestru budou studenti z obou zemí mapovat městské stromy a zelené plochy v Liberci a hodnotit jejich služby. Tyto práce přispějí k probíhající pasportizaci zelených ploch, včetně vytvoření katastru stromů, v Liberci, aby město mohlo vyvinout cílená opatření pro péči o zeleň. Kromě toho budou vytvořeny také podklady pro hodnocení služeb zelených ploch v Liberci, které bude realizováno v rámci projektu BIDELIN.

[Tisková Zpráva UJEP, Informace z města Liberec]